Ring til os på 29 72 06 77

Evaluering af behandlingsforløb 2020

Evaluering af behandlingsforløb 2020
28. januar 2021 author
Tilfredshed

I anledning af det nye år har jeg gennemgået journalerne for de forløb, jeg har afsluttet i 2020. Formålet er, at vise at det er muligt, at få effektiv psykologhjælp uden at skulle vente i månedsvis. For første gang har jeg oplevet at enkelte klienter ikke har kunnet tilbydes første samtale indenfor 2 uger, da jeg har haft kalenderen fyldt nogle gange i efteråret.

Tallene er baseret på journaldata, og vurderingerne af forløbene er baseret på klienternes tilbagemeldinger ved sidste samtale. Tallene i parentes er fra den sidste måling jeg lavede for 2019.

Alle fremmødte klienter

Antal forløb: 87 (62)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 1 : 76=87% (50=81%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 5,1 timer (7,8)

Klienter der opfylder kriterierne for henvisning via sygesikringen 2

Antal forløb: 70 (51)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 3 : 62=89% (44=86%)
Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: 5,5 timer (7,8)

Klienter med tydelig indikation på personlighedsforstyrrelse og/eller svær posttraumatisk belastningsreaktion eller anden svær psykisk sygdom

Antal forløb: 7 (10)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 4 : 3=43% (6=60%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 10 timer (14)

Klienter uden diagnoser

Antal forløb: 10 (0)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet: ikke målbart 9=90% (0)
Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: ikke målbart 5,8 (0)

Forløb afsluttet uden effekt 5

Antal forløb: 16=18% (6=14%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 3,9 (4,9 timer)
Årsager til manglende effekt:

– Behandling afsluttet af økonomiske årsager: 0 (0)
– Henvisning til anden hjælp 6 : 4 (2)
– Flytning: 1 (0)
– Brug for “noget andet”: 0 (4)
– Selvdestruktivt forsvar/dårlig alliance: 5 (2)
– Afsluttet af forsikringsselskab: 0 (1)
– Ikke angivet/ikke vendt tilbage: 2 (1)
– Afviser psykisk problem: 2 (0)
– COVID-19: 2 (ikke relevant)


Fodnoter

  1. Forløb hvor klienten har beskrevet tydelig symptomlindring eller forøget livskvalitet ved sidste samtale, eller har aflyst sidste samtale, fordi de ikke vurderede at have behov for yderligere behandling.
  2. Inklusive klienter der på grund af deres alder ellers ikke opfylder kriterierne.
  3. Se fodnote 1.
  4. Se fodnote 1.
  5. Forløb afsluttet hvor klienten ikke på noget tidspunkt har angivet symptomlindring, eller øget livskvalitet, eller hvor
  6. Psykiatrien: 3, anden behandler: 1.

Kommentarer til tallene

Antallet af afsluttede forløb vidner om en enorm tilgang til klinikken igennem det sidste år. En del af tilgangen skyldes at jeg modtager flere klienter fra forsikringsselskaber, men ifølge Dansk Psykologforening har der været en markant stigende efterspørgsel efter psykologhjælp siden marts. Jeg formoder at de ændrede livsvilkår som følge af Coronarestriktionerne er den vigtigste årsag til dette.

Mit eget indtryk er desuden, at flere forløb forlænges, fordi klienterne kommer til at vente på at arbejdspladser og kommunale tilbud lukker op igen, og at de sociale aktiviteter der ellers har virket afstressende og lindrende ikke i samme grad er tilgængelige. Til gengæld er der nogle der rapporterer øget selvindsigt og mindre stress fordi det er nemmere at sige nej til sociale aktiviteter.

Belastnings- og tilpasningsreaktion (stress) indgik som en del af henvisningsårsagen i 32 af de 87 forløb. En del af disse skyldtes dødsfald og pårørende med svær sygdom, men eksemplerne på overbelastende arbejdsvilkår og dårlig ledelse fylder mest. På andenpladsen kom angst med 28 tilfælde. Depression og selvværd indtog 3.- og 4.-pladsen med hhv. 14 og 11 tilfælde, og parforhold på 5.-pladsen med 10 tilfælde. Ofte var der tale om overlappende problemstillinger.

Når den gennemsnitlige behandlingstid alligevel er faldet, kan det skyldes at mange af de klienter der henvises via forsikringsselskaberne ofte henvises med belastningsreaktioner og generelt er mere ressourcestærke end de klienter der kommer på egen hånd, som ofte har længerevarende problemstillinger. De mange korte og relativt ukomplicerede forløb hjælper også til den meget høje succesrate på 87%!

Gruppen af klienter med svær psykisk sygdom er meget bredt defineret. Det vil sige at klienter i denne gruppe som minimum har opfyldt kriterierne for PTSD udløst af et enkeltstående traume, men også indeholder personer som har været udsat for mangeårigt fysisk, psykisk og seksuelt misbrug. Kriterierne for ”god effekt” kan både være en betydelig reduktion i symptomer, og en evne til at leve med de symptomer der er. Nogle klienter bruger terapien som en del af et langvarigt udviklingsarbejde hos flere behandlere, mens andre har hele deres forløb hos mig. De længste forløb har varet siden jeg åbnede klinikken. Tallene for denne lille klientgruppe kan derfor kun i ringe grad sige noget generelt om forløbene.

Antallet af forløb uden effekt er steget med 4%. Trækkes de forløb fra hvor klienten er blevet sendt i behandling uden selv at synes de havde en psykologisk problemstilling, samt de 2 afbrudte forløb pga. COVID-19, er der imidlertid tale om et fald. Et par forløb er desuden afsluttet uden tilbagemelding, så jeg ikke ved om afslutningen skyldes at klienten er blevet ledt på rette vej af første samtale, eller har konkluderet at det ikke var det rette tilbud for dem.

Hvordan opnås den gode effekt af behandlingen?

Den gode effekt af behandlingen, mener jeg, skyldes at behandlingsforløbene foregår i en løbende dialog. Det er vigtigt hele tiden at vurdere om jeg som behandler har forstået den aktuelle problemstilling, om vi er enige om denne forståelse, om de interventioner der foretages har en positiv effekt, om der opstår bivirkninger og utilsigtede reaktioner i behandlingen. I stedet for at udlevere et evalueringsskema efter hver time, spørger jeg ofte flere gange i minuttet, så vi sammen kan følge alle detaljer i den terapeutiske proces. Ofte stiller jeg meget direkte spørgsmål, ikke kun til rationelle tanker, men også til følelser og kropslige fornemmelser som klienten ikke nødvendigvis er bevidst om. Denne metode er udviklet for hurtigst muligt at gøre klienten opmærksom på ubevidste reaktioner der skaber og vedligeholder symptomer, og som derved forhindrer helingen af psykologiske traumer. Du kan læse mere om behandlingen her.