Ring til os på 29 72 06 77

Evaluering af behandlingsforløb 2021

Evaluering af behandlingsforløb 2021
25. januar 2022 author
blok

I anledning af det nye år har jeg gennemgået journalerne for de forløb, jeg har afsluttet i 2021. Formålet er, at vise at det er muligt, at få effektiv psykologhjælp uden at skulle vente i månedsvis. Det har været et exceptionelt travlt år i år med flere svære forløb.

Tallene er baseret på journaldata, og vurderingerne af forløbene er baseret på klienternes tilbagemeldinger ved sidste samtale. Tallene i parentes er fra den sidste måling jeg lavede for 2020.

Alle fremmødte klienter

Antal forløb: 96 (87)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet1: 74=77% (76=87%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 6,1 timer (5,1)

Klienter der opfylder kriterierne for henvisning via sygesikringen 2

Antal forløb: 67 (70)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet1: 56=84% (62=89%)
Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: 5,3 timer (5,5)

Klienter med tydelig indikation på personlighedsforstyrrelse og/eller svær posttraumatisk belastningsreaktion eller anden svær psykisk sygdom

Antal forløb: 14 (7)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet1: 7=50% (3=43%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 11,9 timer (10)

Forløb med fokus på selvværd, samt par- og familieterapi, hvor klienten ikke opfylder sygesikringens henvisningskriterier

Antal forløb: 15 (10)
Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet: 12=80% (9=90%)
Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: 4,7 (5,8)

Forløb afsluttet uden effekt 5

Antal forløb: 16=18% (6=14%)
Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 3,9 (4,9 timer)
Årsager til manglende effekt:

– Behandling afsluttet af økonomiske årsager: 0 (0)
– Henvisning til anden hjælp 6 : 3 (2)
– Flytning: 1 (1)
– Brug for “noget andet”: 8 (0)
– Selvdestruktivt forsvar/dårlig alliance: 3 (5)
– Afsluttet af forsikringsselskab: 1 (0)
– Ikke angivet/ikke vendt tilbage: 6 (2)
– Afviser psykisk problem: (2)
– COVID-19: 0 (2)
– Ikke samtaleterapiegnet: 1 (0)
– Somatisk sygdom/barsel: 2
– Utilfredshed med klinikkens regler: 2 (0)


Fodnoter

  1.  Forløb hvor klienten har beskrevet tydelig symptomlindring eller forøget livskvalitet ved sidste samtale, eller har aflyst sidste samtale, fordi de ikke vurderede at have behov for yderligere behandling.
  2. Inklusive klienter der på grund af deres alder ellers ikke opfylder kriterierne.
  3. Se fodnote 1.
  4. Se fodnote 1.
  5. Forløb afsluttet hvor klienten ikke på noget tidspunkt har angivet symptomlindring, eller øget livskvalitet, eller hvor
    klienten ved sidst kontakt, har vurderet ikke at have haft gavn af behandlingen. Bemærk der kan være overlappende årsager til terapiophør.
  6. Psykiatrien: 2, anden instans: 1.

Kommentarer til tallene

Endnu en gang er der sat ny rekord i antal af afsluttede forløb. Det har været et meget travlt år, hvilket jeg tror hænger direkte og indirekte sammen med de særlige forhold der har gjort sig gældende i forbindelse med Coronapandemien. Kun få har henvendt sig på grund af Corona eller angst for sygdommen, men isolationen og de ændrede arbejdsforhold der har fulgt med, har været et hyppigt tilbagevendende tema. I år har 39 af de 96 forløb haft belastningsreaktion som den direkte henvisningsårsag, hvilket er en stigning siden sidste år. Nogle få af disse skyldtes dødsfald og pårørende med svær sygdom, men eksemplerne på overbelastende arbejdsvilkår og dårlig ledelse fylder mest. På andenpladsen kom depression med 19 tilfælde, og angst med 16 tilfælde. Parforholdsproblemer og selvværdsproblemer har også fyldt en del, men i de fleste tilfælde, har de personer der har henvendt sig ikke opfyldt kriterierne for psykisk sygdom. Udover utroskab, er der ikke nogen entydig årsag til at der er kommet flere af denne type henvendelser. Ofte var der tale om overlappende problemstillinger.

Den gennemsnitlige behandlingseffekt er faldet, og den gennemsnitlige behandlingstid er steget en smule, hvilket primært skyldes at jeg har haft dobbelt så mange forløb med klienter der har svære psykiatriske diagnoser, hvilket tager længere tid at behandle, fordi der for det første skal bruges længere tid på at etablere en tryg relation, og for det andet fordi der i mange tilfælde ikke bare er et problem der kan fixes, men en hel side af personligheden der skal opbygges fra bunden. Det er ofte klienter der har oplevet misbrug og/eller mishandling som børn. Der har desuden været flere klienter med ADHD-, ADD-, GUA- og/eller Aspbergers-diagnoser. Personer med svær psykisk sygdom har ofte sværere ved at gennemføre lange behandlingsforløb fordi det kræver en udholdenhed som de ofte ikke har kunnet træne hjemmefra, og fordi det er dyrt med så lange forløb som er påkrævet. Ideelt set hører denne klientgruppe til i psykiatrien, hvor der burde være mulighed for ekstra støtte, men mange finder det svært at komme gennem nåleøjet til behandlingen, har allerede dårlige erfaringer fra psykiatrien, eller oplever at falde uden for psykiatriens målgruppe af tekniske årsager. Endelig har jeg kategoriseret flere klienters problemstillinger som hørende under kategorien selvværdsproblemer, som ikke hører under sygesikringens henvisningsårsager.

Gruppen af klienter med svær psykisk sygdom er meget bredt defineret. Det vil sige at klienter i denne gruppe som minimum har opfyldt kriterierne for PTSD udløst af et enkeltstående traume, men også indeholder personer som har været udsat for mangeårigt fysisk, psykisk og seksuelt misbrug. Kriterierne for ”god effekt” kan både være en betydelig reduktion i symptomer, og en evne til at leve med de symptomer der er. Nogle klienter bruger terapien som en del af et langvarigt udviklingsarbejde hos flere behandlere, mens andre har hele deres forløb hos mig. De længste forløb har varet siden jeg åbnede klinikken. Tallene for denne lille klientgruppe kan derfor kun i ringe grad sige noget generelt om forløbene. Siden klinikken åbnede, har 60% af personerne i denne gruppe oplevet af have god effekt af terapien.

Antallet af forløb uden effekt er igen i år steget med 4%. Det er mit indtryk, at flere har henvendt sig for at prøve tilbuddet af, og så konkluderet at kemien ikke var der, eller at det ville have for store omkostninger at forsøge at ændre på noget (8 forløb). Nogle henvendelser har været mere relevante at behandle i andet regi, fx psykiatrien eller PPR, men hvor folk har henvendt sig, fordi de ikke kunne komme igennem i systemet. 6 forløb er afsluttet uden der er givet en årsag, så det kan både skyldes at klienten ikke har oplevet behandlingen har hjulpet, og at problemet har løst sig.

Fraværet af supervision og kurser gennem det meste af 2021 har kunnet mærkes, og kan måske også ses i statistikken. Det er strengt nødvendigt at holde sig opdateret for at bevare kvaliteten i behandlingen. Jeg har tydeligt kunne mærke et positivt skift i både effektivitet og arbejdsglæde siden efteråret, hvor der igen er blevet mulighed for at deltage (fysisk) i uddannelsesaktiviteter.

Mål for 2022

Når jeg dykker ned i detaljerne bag tallene, er jeg godt tilfreds med hvordan året er gået. Jeg forventer at vende tilbage til ”normale tilstande” i løbet af foråret, hvilket vil sige hyppig supervision og flere kursusdage.

Jeg har fra i år indledt et samarbejde med AS-3, så der kommer til at være flere belastningsreaktioner (stress) at arbejde med. Målet er ikke at arbejde mere for at følge med efterspørgslen, men at lave gode forløb for dem der kan og vil.

Hvordan opnås den gode effekt af behandlingen?

Den gode effekt af behandlingen, mener jeg, skyldes at behandlingsforløbene foregår i en løbende dialog. Det er vigtigt hele tiden at vurdere om jeg som behandler har forstået den aktuelle problemstilling, om vi er enige om denne forståelse, om de interventioner der foretages har en positiv effekt, om der opstår bivirkninger og utilsigtede reaktioner i behandlingen. I stedet for at udlevere et evalueringsskema efter hver time, spørger jeg ofte flere gange i minuttet, så vi sammen kan følge alle detaljer i den terapeutiske proces. Ofte stiller jeg meget direkte spørgsmål, ikke kun til rationelle tanker, men også til følelser og kropslige fornemmelser som klienten ikke nødvendigvis er bevidst om. Denne metode er udviklet for hurtigst muligt at gøre klienten opmærksom på ubevidste reaktioner der skaber og vedligeholder symptomer, og som derved forhindrer helingen af psykologiske traumer. Du kan læse mere om behandlingen her.