Ring til os på 29 72 06 77

Evaluering af behandlingsforløb 2022

Evaluering af behandlingsforløb 2022
9. februar 2023 author
Evaluering af behandlingsforløb

Evaluering af behandlingsforløb 2022

På grund af travlhed i klinikken, er jeg først nu kommet til gennemgangen af journalerne for de forløb, jeg har afsluttet i 2022. Formålet er, at vise at det er muligt, at få effektiv psykologhjælp uden at skulle vente i månedsvis.

Tallene er baseret på journaldata, og vurderingerne af forløbene er baseret på klienternes tilbagemeldinger ved sidste samtale. Tallene i parentes er fra den sidste måling jeg lavede for 2021.

 

Alle fremmødte klienter

Antal forløb: 91 (96)

Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 1 : 72=79% (74=77%)

Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 6,0 timer (6,1 timer)

Klienter der opfylder kriterierne for henvisning via sygesikringen

Antal forløb: 62 (67)

Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 3 : 53=85% (56=84%)

Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: 5 timer (5,3 timer)

Klienter med tydelig indikation på personlighedsforstyrrelse og/eller svær posttraumatisk belastningsreaktion eller anden svær psykisk sygdom

Antal forløb: 13 (14)

Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet 4 : 6=46% (7=50%)

Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 13 timer (11,9 timer)

Parforhold, samarbejde og selvudvikling

Antal forløb: 16 (15)

Antal forløb hvor behandlingen har hjulpet: 13=81% (12=80%)

Gennemsnitlig behandlingstid for alle forløb: 3,9 (4,7)

Forløb afsluttet uden effekt

Antal forløb: 19=21% (16=18%)

Gennemsnitlig behandlingstid for forløb: 6,7 timer (5,7 timer)

Årsager til manglende effekt:

Behandling afsluttet af økonomiske årsager: 0 (0)

Henvisning til anden hjælp: 2 (3)

Flytning: 0 (1)

Brug for "noget andet": 1 (8)

Selvdestruktivt forsvar/dårlig alliance: 5 (3)

Afsluttet af forsikringsselskab: 2 (1)

Ikke angivet/ikke vendt tilbage: 6 (6)

Afviser psykisk problem: 3 (0)

COVID-19: 0 (0)

Ikke samtaleterapiegnet: 0 (0)

Somatisk sygdom/barsel: 0 (0)

Utilfredshed med klinikkens regler: 0 (0)

 

 

Kommentarer til tallene

Tallene fra i år afviger ikke signifikant fra tallene for 2021. Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget nyt i klinikken. Jeg har indledt et samarbejde med AS3, hvilket betyder at langt flere klienter bliver henvist med ”simpel tilpasningsreaktion”, eller arbejdsrelateret stress, hvor den primære indsats består i at analysere årsagen til overbelastningen, opmuntre klienten til at tage den med ro, indtil de begynder at kede sig, og så rådgive om hvordan tilbagevenden til arbejdspladsen kan foregå, og hvilke forebyggende tiltag der kan virke. Dette giver mange korte og vellykkede forløb, såfremt der er tale om arbejdspladser med en interesse for deres medarbejderes velbefindende. Jeg har også bemærket et stigende antal henvisninger på grund af parforholdsproblemer. Disse forløb kan være svære og langstrakte, da der enten er brug for begge parters velvilje til at løse problemet, eller en accept fra klienten af, at de ikke kan løse problemet med terapi, og kan være nødsaget til at acceptere konsekvenserne af et forlist parforhold.

Jeg har i år omdøbt kategorien ”Klienter uden diagnoser” til ”Parforhold, samarbejde og selvudvikling”. Men det er ikke særlig præcist, for psykiske problemer påvirker altid parforhold og familie, til gengæld kan man jo godt passe ind under flere af henvisningskriterierne for psykologhjælp, uden at opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose. Kategorien skal her forstås som forløb, hvor der ikke ligger en psykisk lidelse til grund for det problem der arbejdes med.

Også i år er der en del henvendelser, hvor konsekvenserne af Coronaen er en del af den udløsende årsag til den problemstilling der ønskes bearbejdet. Ensomhed, social angst, uhensigtsmæssige mestringsstrategier og ændringer i arbejdslivet har sat sine spor. Det er mit indtryk, at det kun i de færreste tilfælde er det der har været den primære årsag til angst og depressioner, men at mennesker der i forvejen har kæmpet med selvtilliden har været ekstra hårdt ramt.

Der er fortsat et højt antal klienter med svære psykiatriske diagnoser. I betragtning af, at jeg ikke har det tværfaglige team at trække på, som jeg havde i psykiatrien, er jeg godt tilfreds med behandlingseffekten. Det ser ud til at den afgørende faktor i forhold til hvem der profiterer af behandlingen er, om der er én eller flere pårørende som bakker op om forløbet. Ofte har personer i denne kategori et så kaotisk og omtumlet liv, at det kommer til at sabotere gode behandlingsforløb.

Gruppen af klienter med svær psykisk sygdom er meget bredt defineret. Det vil sige at klienter i denne gruppe som minimum har opfyldt kriterierne for PTSD udløst af et enkeltstående traume, men også indeholder personer som har været udsat for mangeårigt fysisk, psykisk og seksuelt misbrug. Kriterierne for ”god effekt” kan både være en betydelig reduktion i symptomer, og en evne til at leve med de symptomer der er. Nogle klienter bruger terapien som en del af et langvarigt udviklingsarbejde hos flere behandlere, mens andre har hele deres forløb hos mig. De længste forløb har varet siden jeg åbnede klinikken. Tallene for denne lille klientgruppe kan derfor kun i ringe grad sige noget generelt om forløbene. Siden klinikken åbnede, har ca. 60% af personerne i denne gruppe oplevet af have god effekt af terapien.

Antallet af forløb uden effekt ligger nogenlunde stabilt i forhold til sidste år. Årsagerne til disse afslutninger er meget forskellige, lige fra viderehenvisning til anden hjælp (2), til manglende effekt af behandlingen eller dårligt samarbejde (5). Siden jeg har fået flere forsikringssager, er antallet af afslutninger uden angivelse af årsag steget (6 de sidste to år), sandsynligvis fordi klienterne sjældent selv vælger hvem de bliver henvist til, og fordi de nemt kan bede om at blive omvisiteret. Dette ærgrer mig, da det ofte har en gavnlig effekt for klienten at give udtryk for frustrationer forbundet med samarbejdet, både fordi det hjælper til at korrigere et fejlagtigt terapeutisk fokus og giver klienten en oplevelse af at kunne gøre en forskel. Der sker sjældent, at forløb afsluttes uden effekt fordi forsikringsselskaberne stopper forløbene (2). Endelig er der de forløb hvor klienter får afklaret, at det slet ikke er psykologhjælp de ønsker. Enten fordi de alligevel ikke synes at de har et psykisk problem, eller at det ikke er noget de ønsker at arbejde med, eller fordi de hellere vil benytte sig af en anden type professionel sparring, eller støtte fra familien. Jeg har overvejet om det burde tælle som en positiv effekt af samtalen, men besluttede, at siden det ikke har løst klientens problem, må det stadig tælle som ingen effekt.

Mål for 2023

Den ”normale” tilstand jeg havde ønsket for i år, er indtruffet i længere perioder, men har ikke været definerende for året. Corona, inflation og andre verdensomspændende kriser, samt hvad der tilstøder mig og alle andre af personlige og helbredsmæssige problemer, er et livsvilkår som man bare er nødt til at acceptere, og ellers få det bedste ud af det. Jeg ser frem til at kunne deltage langt oftere i supervision og på kurser, hvilket helt sikkert hjælper til at højne niveauet af behandlingen.

Kort om behandlingsforløb

Jeg anbefaler at forløb starter med en 3 timers udredning og prøveterapi. Denne følges som regel op med en samtale ugen efter. Herefter ligger femte og efterfølgende timer med 1-2 ugers mellemrum, afhængig af den enkelte klients økonomi. Det vil sige, at de fleste klienter har fået den hjælp de havde behov for inden 1,5 måned. Til sammenligning tager det 3-6 måneder at få tid hos en psykolog med ydernummer.

Jeg arbejder med metoden intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), som blandt andet er kendetegnet ved, at den adresserer de mekanismer, der får klienten til at vige uden om de centrale problemstillinger, og der lægges pres på at være følelsesmæssigt nærværende og omsorgsfuld for sig selv. Metoden indeholder flere teknikker som også anvendes inden for andre anerkendte terapiformer og kan derfor nemt tilpasses den enkeltes behov. ISTDP er én af flere metoder der anbefales af Sundhedsstyrelsen ved behandling af depression.

Hvis du ønsker at vide mere om min klinik eller mine arbejdsmetoder, er du velkommen til at kontakte mig direkte eller læse videre på min hjemmeside: www.psykologacb.com.