Ring til os på 29 72 06 77

Privatlivspolitik

Sammenfatning

Jeg forpligter mig til altid, at behandle alle indsamlede data om dig med fortrolighed, med ansvar for beskyttelse af dit privatliv, og kun med henblik på at opfylde de aftaler der indgås som en del af dit udrednings-/behandlingsforløb, så jeg til enhver tid overholder den gældende lovgivning, samt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Har du spørgsmål til eller indvendinger mod min virksomheds databehandling, er du velkommen til at kontakte mig. Finder du grund til at klage over min databehandling, kan du desuden henvende dig til Datatilsynet.

Dataansvar – Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer Jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, Jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at Jeg kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, Jeg begynder at behandle dine persondata.

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når Jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser Jeg dig om, hvilke data Jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysninger herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis Jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, beder jeg dig først om dit samtykke hertil. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

Jævnfør dokumentet Indsamling og anvendelse af data for et detaljeret overblik over virksomhedens datahåndtering.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig
Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt min vores kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Jeg sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

  • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til mig
  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg bruger ikke dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til, med mindre du giver et specifikt samtykke til dette nye formål. Ved en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt, at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vær dog opmærksom på at jeg ifølge sundhedsloven, har pligt til at opbevare din journal i 5 år efter afslutningen af dit forløb.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i min service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter en samtykke fra en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Jeg kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

​Indsamling af data til markedsføring

Jeg indsamler ikke data om din brug af min hjemmeside, og jeg benytter mig ikke af remarketing. Det betyder at jeg ikke bruger cookies på min hjemmeside, og jeg har ingen Facebookpixel. De data jeg indsamler via Google Analytics er anonymiserede, og kan derfro ikke henføres til individer.

​Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. I så fald oplyses du herom.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Vær dog opmærksom på at nogle data kan høre under journaliseringspligten, og derfor er underlagt anden lovgivning.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Kontakt oplysninger:

Kontaktperson: Anders Christian Böss
CVR: 32519199

Telefonnr.: 29 72 06 77
Mail: psykologacb@psykologacb.com
Website: www.psykologacb.com

Data Protection Officer: Data Protection Service
Østvej 12a,
3230 Græsted

Tlf. 60 84 34 18
Mail: Info@DPService.DK
Hjemmeside: www.DPService.dk

Har du brug for hjælp?

Af hensyn til beskyttelsen af dit privatliv, bør du dog ikke dele personfølsomme oplysninger på skrift. Brug kun kontaktformularen til at aftale tider eller til korte praktiske oplysninger. Kontakter du mig for første gang, så husk at angive dit telefonnummer så jeg kan ringe dig op.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.